Referater

Nordsjællands MC Club
Referat fra generalforsamlingen den 28.1.2024.
afholdt på Veksø Kro/krosalen
Fremmødte: 18 personer

 

Dagsorden;
.          Valg af dirigent og referent

Som dirigent blev Mads juncker  (MJ) valgt og som referent blev formanden valgt
·          Godkendelse af dagsorden
MJ kunne konstantere at generalforsamlingen var indkaldt ihh. til vedtægterne.
·          Formandens beretning
Formanden fremlagde sin beretning for forsamlingen som blev godkendt uden kommentarer.
·          Forelæggelse af revideret regnskab
Kasseren Tommy Andersen (TA) fremlagde regnskabet for 2023. TA gik i dybden
med regnskabet qua de udgifter som klubben har haft i løbet af sæsonen. Ønsker man at se nærmere på dette kan det rekvireres via TA.  Regnskabet blev vedtaget uden kommentarer til referat.  
·          Behandling af indkomne forslag
Formanden kunne oplyse at der ikke var modtaget forslag fra medlemmerne inden for den i vedtægterne angivne ramme.
MJ har med bestyrelsen gennemgået forslag til vedtægterne da en del af disse er står foretaget tilbage til klubbens stiftende generalforsamling den 6.6.2001. MJ og bestyrelsen har ikke kunne nå at få dem alle på plads inden generalforsamlingen og derfor bad MJ på bestyrelsens vegne forsamlingen om tilladelse til at afholde en ekstraordinær generalforsamling snarest muligt som blev godkendt. Dato for denne udsendes snarest og afholdes i forbindels med klubkomsammen planeret i marts måned.
·          Kontingentfastsættelse for det kommende år
Formanden vurderede at pt. er der ingen grund til en kontingentforhøjelse, men påpegede samtidigt at qua en mindre medlemsnedgang og der af mindre kontingentindtægt for 2024 kunne det blive nødvendigt med en kontingentforhøjelse ved næste generalforsamling for at kunne tilbyde samme traktement ved vores sammenkomster fremover.
·          Valg af tillidsposter
På valg var næstformand Claus Olsen (CO) og 2. bestyrelsesmedlem Bjarne Bronke. (BB)
Begge modtog genvalg for endnu en periode.
Endvidere var der også valg til posten som 1. bestyrelsesmedlem i det Erik Topper Larsen (ETL) valgte at trække i perioden. På denne post indstillede bestyrelsen MJ som blev valgt. Da posterne som revisor og suppleant er på valg hvert år blev Lars Toft (LT) valgt til revisoerposten og Jan Lybæk (JL) valgt til suppleantposten, i det Peiter S Larsen og Helle Hallestad havde valgt at trække sig efter en årrække på disse poster.

En stor tak til dem for deres kæmpe indsats.
En stor tak ligeledes til Erik Topper Larsen for hans kæmpe indsats.

.          Eventuelt      
Formanden fortalte om forårets kommende arrangementer (Filmaften, MC-Messe, Klubhygge, Bakkeåbning, Egeskov Slot samt klubturen til Nordjylland) Alt dette udsendes der næmere om snarest.
Endvidere kunne formanden fortælle at klubbens MobilePay(My Shop) er lukket ned da dels den skulle fornyes, dels var den noget udfordrende at navigere rundt i omkring hvilke indbetalinger m.m. som der kom ind på den.
Frem over skal alle indbetalinger (kontingent, køb af T-shirts, etc) betales via klubbens konto:
1551-3432150461. Formanden blev opfordret til at kigge ind på den nye udgave af den i det der er en del forbedringer i den.

Formanden
Den 29.1.2024

 

Referat fra NMC Bestyrelsesmøde den 16.1.2024

 

Afbud fra; Peiter, Helle og Tommy.
Endvidere var der også deltagelse af Mads Juncker

 

Dagsorden

 1. Valg af referent og ordstyrer
  Formanden

 2. Generalforsamlingen
  -Mødetid for bestyrelsen er på dagen kl.11.30 til opstilling m.m.,
  -Der bestilles biksemad med tilbehør fra Slagter-Niels.
  -Indkøbsliste udsendes af formanden 5 dage før.
  -På valg er næstformand og 2. bestyrelsesmedlem samt revisor
  og suppleant. Revisoer og suppleant modtager ikke genvalg.
  -Formanden kontakter hhv Lars Toft og John Frey om du vil træde ind her.
  -Erk Topper Larsen træder ud af bestyrelsen ved denne geeralforsamling og vi indstiller Mads Jumcker til denne post frem til næste generalforsamling.
  -Forslag til generalforsamlingen er ikke modtaget fra medlemmerne.
  -Bestyrelsen har forslag til vedtægtsændringer – disse ”finpudses” af Mads som sender dem til formanden. Disse udsendes snarest til medlemmerne efter accept fra bestyrelsen.

 3. Eventuelt 
  Formanden samler info sammen til hvad der sker i den ny sæson som fremlægges til generalforsamlingen.
  Fremover afholdes bestyrelsesmøderne på skift hos bestyrelsen.

 


NMC

Referat fra bestyrelsesmødet den 10.10.23.           

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
  Formanden på begge

 2. Julegløgg: dato, sted, banko m.m.
  Afholdes søndag den 26.11.23. på Veksø Kro Kl.13-15.30
  Gløgg, æbleskiver, kaffe, kage og banko. Formanden udsender indskøbsliste.

 3. Generalforsamling: dato, sted, mad, valg til bestyrelsen (næstformand + 2. best.medlem samt revisor og suppleant) m.m.
  Afholdes søndag den 28.1.24 kl.13 på Veksø Kro. Vi bestiller biks med det hele hos Niels. Bagefter kaffe og kage.
  På valg er næstformand Claus Olsen (modtager genvalg) samt 1. bestyrelsesmedlem Bjarne Bronke (modtager genvalg)
  Endvidere er revisor(Peiter S Larsen) og Suppleant (Helle Hallestad)
  Hverken Peiter eller Helle modtager genvalg – desværre.
  Erik Topper Larsen meddelte at han desværre udtræder af bestyrelsen til generalforsamlingen.

 4. Andre vinterarrangementer
  Vi snakkede om en bowlingaften i februar(?)
  Klubaften søndag den 17.3.24. Mere info udsendes.

 5. Eventuelt (evaluering af sæson/ klubtur for 2024)
  Desværre et noget tyndt fremmøde den sidste halvdel af sæsonen.
  Vi håber det bliver bedre.
  Klubtur 2024 vil gå til Nordjylland og bliver en forårstur i dagene
  den 9.-12.maj.
  Formanden arbejder på turen og nærmere info usendes snarest.

Formanden - den 12.10.23

 Referat fra bestyrelsesmøde:

TIRSDAG den 20.6. kl.18.30
hos Claus Olsen, Skibsted 224, Veksø

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent og referent
  Formanden
 2. Klubtur
  Til klubturen den 17-20.8. er i alt 12 deltagere: 4 singler og 4 par.
  Desværre et alt for lavt tal og opbakning!
 3. O-løb
  mad - præmier - kort og løb - am. lotteri – andet:
  Datoen er den 10.9. med morgenmad kl.10 og løbstart kl.11
  Peiter ønskede ikke at lave turen i år – kan du træde til på den, Topper?
  Grill senere fra Niels. Am lotteri udskydes til vinterarrangement.
  Indkøbsliste udsendes ca. 1 uge før
 4. Eventuelt
  - ikke mange deltagere til klubturen samt søndags og onsdagsture.
  Vi diskuterede hvad årsagen kunne være. Et forslag blev at vi forsøger
  at åbne op som officiel gruppe med vores FB-side.

Formanden den 3.7.23.

Referat fra bestyrelsesmødet den 14.3.2023

 Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent og ordstyrer
  Formanden
 2. Revidering af vedtægterne på oplæg af Mads Juncker

Mads fremlagde et oplæg til en revidering af vores nuværende vedtægter. Disse blev gennemgået og fundet i orden som forslag på næste generalforsamling i 2024. Mads renskriver disse og
fremsender dem til bestyrelsen.

      3. Klubmøde en 24.3.
-Til klubmødet foreslår vi at de som – ind til nu – har fremsendt
forslag til årets klubtur, laver en præsentation af deres forslag.
- Der trakteres med kaffe og kage, amerikansk lotteri, info og
pølser med brød.
- Formanden køber præmier til 6 trækninger, Claus lodder
yderligere indkøbsliste udsendes. 

      4. Eventuelt
- Tommy tager action på medlemskort med navn og nummer.
- Formanden indkøber nye T-shirts.(ER i skrivende stund bestilt)
- Formanden skal huske bilagsblok til regnskabet!

 

Formanden, den 20.3.2023.REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE DEN 21.2.23.

 Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
  -Formanden
 2. Evaluering af generalforsamlingen
  -27 fremmødte – god mad fra Niels
  -Alle på valg blev genvalg – tak til Mads
 3. Årets klubtur
  3 forslag er indkommet fra medlemmer.
  -Formanden lægger ud på mail med opfordring til klubturforslag
  med den 15.4. som deadline.
   Demokratisk afstemning om valg
 4. Eventuelt
  -Forslag fra dirigent Mads Juncker og visse ændringer i vedtægter.
  Bestyrelsen arbejder videre med disse ved b.møde den 14.3.
  -Kasseren ønsker indbetalingsmodul på hjemmesiden.
  Formanden undersøger
  -Kasseren ønsker mdl kontoudskrift fra klubbens MobilePay for bedre
  styr på kontingent m.m.
  -Kasseren beder om brug af udgiftbilag til regnskabet – Formanden indkøber.
  -ok på indkøb af klub T-shirt. Formanden tager action.
  -Gokart den 15.3. hos Sally´s Racehall – Claus tager action på dette.
  Formanden den 25.2.23
NMC Generalforsamling 2023 REFERAT

Dagsorden;
.          Valg af dirigent og referent
           Som dirigent valgtes Mads Juncker og referent Formanden.
·          Godkendelse af dagsorden
           Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet
           samt at dagsorden var ifølge klubbens vedtægter.
·          Formandens beretning
           Formanden fremlagde sin beretning for året – denne lægges op på
           vores hjemmesiden til læsning – som blev godkendt.
·          Forelæggelse af revideret regnskab
           Kasseren fremlagde klubbens regnskab som kunne vise at mindre
           overskud for året. Forsamlingen godkendte regnskabet.
·          Behandling af indkomne forslag
           Formanden havde fremsat forslag om at det fremover skulle være bestyrelsens
           og ikke formandens beretning. Pga procedurefejl blev forslaget trukket til
           genfremsættelse ved næste generalforsamling.
·          Kontingentfastsættelse for det kommende år
           Da klubben sidder i en pæn økonomi har bestyrelsen ikke fundet anledning
           til kontingent for 2023.
·          Valg af tillidsposter.
           På valg var formanden, kasseren, 1. best.medlem samt revisor og suppleant.
           Alle modtog genvalg.
           Eventuelt
           Formanden gennemgik kommende arrangementer.
           Susanne savnede vores amerikanske lotteri – dette tages op igen ved næste klub-
           komsammen.
           Der blev spurgt til årets klubtur. Formanden foreslog at man fandt tre forslag som
           klubbens medlemmer kunne stemme om og medlemmerne er velkommen til at byde ind
           forslag. Turen vil være i uge 33.

           Formanden den 30.1.2023

Referat fra bestyrelsesmøde
Tirsdag den 13.9.2022, kl.18.30-20.30 på adressen:

Skibsted 224, 3670 Veksø hos Claus Olsen

Dagsorden:

 1. Valg af referent og ordstyrer.
  Formanden
 2. O-løbet søndag den 25.9. kl.11
  Vi har flyttet løbet hjem til Claus da vi ikke har kunnet få salen i Veksø.eiter står for løbet og det starter kl.12 – dog mødes vi til kaffe og basser
 3. kl.11 hos Claus. Mad/grill leveres fra Niels til fordring efter løbet
  og Claus sætter telt op i haven.
  Indkøbsseddel udsendes.

 4.  Kommende arrangementer:
  Julegløgg den 20.11. med lotteri
  Generalforsamling den 29.1. med spisning
  Event-aften: bowling den 15.2. og gokart den 15.3.
  Klubhygge den 23.4.

 5. Eventuelt:

  Formanden gav udtryk for bekymring da fremmødet om søndage
  ikke har været det store de sidste søndag.
  Vi afventer og ser tiden an.

Hermed referat fra bestyrelsesmødet den 7.6.22.

Dagsorden:

 1. Referent og ordstyrer 
  Formanden
 2. Jubilæums fest
  Desværre er der ikke nok der har tilmeldt sig festen. (12 stk)
  Derfor kan den ikke løbe rundt så derfor vælger bestyrelsen at aflyse den.
  Formanden udsender info til medlemmerne og de deltagere der er tilmeldt.
  Disse får selvfølgelig deres deltagergebyr tilbage.
  Endvidere tager formanden kontakt til Gaudium og musikerne, Claus tager
  kontakt til REMA 1000 og aflyser aftalen omkring drikkevarerne ogPeiter/Helle
  aflyser den indlejede hjælp..
 3. Klubtur til Ebeltoft
  13 personer fordelt på 5 singleværelser og 4 dobbeltværelser er tilmeldt.
  Formanden undersøger omkring spisning/Take-Away til hotellet. 
  Tur der over; vi mødes på tanken og tager Odden/Århus og der fra de små veje til hotel.
 4. Eventuelt
  Ingen indslag

Referat fra Nordsjællands MC Club´s Generalforsamling 2022

Mødet blev holdt i Veksø, Veksø Bygade 19 i den gamle kro med start fra kl.12.
Fremmødte var 37 medlemmer.
Formanden bød alle velkommen med den glæde at se de mange fremmødte efter coronas´s restriktioner
var blevet ophævet og gik her efter over til dagsorden.

Dagsorden

 1. Valg af referent og ordstyrer
  Her indstillede formanden Henrik Jensen (HJ)Mads Juncker(MJ) til dirigent(ordstyrer) posten som valgtes uden modkandidater.
 2. Godkendelse af dagsorden
  MJ kunne konstatere at indkaldelsen til generalforsamlingen var varslet i god tid ihh. klubbens vedtægter og kunne derfor gennemføres. MJ kunne ligeledes konstatere at der ikke var modtaget fuldmagter ifb. med afstemning.
 3. Formandens beretning
  Inden formanden gik over til sin beretning kunne han oplyse at beretningen var fremlagt ved bestyrelsesmødet den 15.3.2022 og godkendt af bestyrelsen.
  Beretningen blev fremlagt i en noget forkortet udgave i det corona-restriktionerne gjorde at aktivitsniveauet siden sidste generalforsamling ikke har været på sit normale.
  Beretningen godkendtes af generalforsamlingen. (ønsker man en kopi af denne kan man kontakte formanden)
 4. Forelæggelse af revideret regnskab
  Kasser Tommy Andersen (TA)fremlagde regnskabet som var lagt sammen med sæson 2021 da vi ikke holdt generalforsamling d.å. pga. corona. TA gennemgik regnskabet som bl.a. viste at der med bestyrelsens godkendelse bl.a. var indkøbt 2 stk nye Garmin GPS´er til hhv. formanden og Bjarne Bronke (BB) i deres egenskab som faste turledere på søndags og onsdagsturene. Begge (HJ og BB) deres gamle GPS´er kunne ikke længere opdateres efter mange års brug. Af yderligere udgifter var der bl.a. brug penge til O-løb, bestyrelsesmøder og blomster. TA kunne ud fra regnskabet konstatere at klubben sidder i en god økonomi og regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.
 5. Behandling af indkomne forslag
  Bestyrelsen havde inden for den af vedtægterne vedtagne ikke modtaget nogen forslag.
 6. Valg af tillidsposter
  På valg var næstformand Claus Olsen (CO) og 2. bestyrelsesmedlem BB som begge genopstillede og modtog genvalg.
  Ligeledes var suppleant Helle Hallested (HH) på valg samt revisor Peiter S. Larsen (PL) og begge genopstillede og modtog genvalg.
 7. Eventuelt
  -Bestyrelsen fremlagde forslag til en fremtidig fastsættelse på 300,- til runde fødselsdage, bryllup og begravelse såfremt at bestyrelsen var adviseret pr. SMS i tid om dette.
  JM mente at dette skulle at dette hørte ind under vedtægter så derfor skrinlagdes forslaget til næste generalforsamling.
  - HJ havde sammen med sin bror undersøgt med synspladsen på Gungehusvej i Hvidovre om prisen for støjkontrol af mc. Synspladsen arbejder på en særpris til klubben. Mere info følger snarest.
  - Bestyrelsen fremlagde arbejdsdato for året klubtur som bliver18.-21.8.2022. Her følger snarest også mere info
  Endvidere kunne bestyrelsen også oplyse at arbejdsdatoen for jubilæumsklubfesten vil være den 18.6.2022.

 Her efter afsluttede MJ generalforsamlingen og gav ordet videre til formanden som takkede de fremmødte for en generalforsamling i god ro og orden.

Referent
Formand
Henrik J. Jensen
29.3.2022

Referat af NMC bestyrelsesmøde den 15.3.22.

Mødet blev afholdt hos Claus Olsen i Veksø.
Fremmødte; Henrik, Claus, Topper, Bjarne, Tommy, Peiter og Mads Juncker(gæstevisit)

Dagsorden

 1. Valg af referent og dirigent
  -Formanden.
 2. Generalforsamling
  -Der bydes på morgenmad fra kl.10.30-12. Generalforsamling starter kl.12.
  -Bestyrelsen indstiller Mads Juncker som dirigent.
  -Formandens beretning fremlagt for bestyrelsen med godkendelse.
  -Dem som er på valg modtager alle genvalg
  -Bestyrelsen har ikke modtaget forslag til behandling inden for udsendte tidfristelse.
 3. Snak om den kommende sæson
  -Klubfesten er rykket til den 18.6.
  -Klubtur den 25.-28.8. Nærmere info udsendes - forslag om Nordjylland.
  -O-løbet er den 25.9.
 4. Eventuelt
  - Forslag til gavereglement: kr. 300,- gives til runde fødselsdage, bryllupper samt begravelse, såfremt dette er meddelt til bestyrelsen pr. SMS.

Referat fra bestyrelsesmøden den 29.6.2021 

Dagsorden:

 1. Valg af referent og ordstyrer
  Formanden
 2. Kommende arrangementer for resten af sæsonen:
  Fødselsdagsfest - udsættes til lørdag den 11.6.2022
  - Jeg udsender efter frivilligt festudvalg
  Kaffe/Kagetur til Bromølle Kro i uge 33/29.8.
  -som en "fødselsdagfest-plaster-på-såret"
  O-løb - den 19.9. Topper laver tur. Brunch fra kl.10.30-12 før start
  Julegløgg - den 21.11. kl.13 + banko
  Generalforsamling i 2022 sidste søndag i januar
  (Henrik snakker med dirigent)
  Weekendtur til Bornholm den 23.-26.9. på Snogebæk Hotelpension
  - invitation udsendes så snart det er på plads
 3. Eventuelt
  Ingen indslag under dette emne

Referat fra b.møde den 18.2.2020.
Dagsorden:

Valg af referent og ordstyrer
Formanden

Evaluering af generalforsamling
- Formanden bød velkommen til Peiter – vores nyvalgte revisor.
- Dirigenten gjorde opmærksom på at Formandens Beretning bør ændres til
Bestyrelsens Beretning samt budget for det kommende år bør optræde i
Generalforsamlingens dagsorden. Dette har bestyrelsen taget Ad Notem.

Status på kommende arrangementer
- Klubhygge er den 1.3. i Veksø.
- NMC Tourstartkursus er den 8.3. i Veksø.
- Bowling er den 25.3. i Cecilies Bowling i Herlev – info udsendes snarest.
- Gokart er den 20.4. i Herlev – info udsendes snarest.
- Bakkeåbning er fredag den 3.4.

O-løb
- er den 30.8. Peiter laver turen og der bydes på brunch fra kl.10-12
hvor løbet starter.  Vi forsøger at få lidt sponsorpræmier.

Eventuelt
- Topper foreslog en ”støtteafdeling” til fordel for medlemmer som etc ikkelængere har mc men ønsker at bibeholde en kontakt til klubnetværket til et medlemskab til 100,- årligt.
- Der indføres  fra den 1.3. en ”gratisbegrænsning” således at man IKKE længere kan køre med på turene gratis, men efter den 3. ”prøvetur” oppebærer fuldt medlemskab i klubben. Der udsendes info om dette på socialmedierne samt dette skal turlederne gøre opmærksom på inden start.
- Ifb med vores 20 års jubilæum i 2021 nedsættes Ad Hoc et festudvalg  som vi opfordrer  medlemmerne til at være Primus Motor på. Dette meldes ud i klubben inden næste bestyrelsesmøde.
Formanden 19.2.2020.

NMCrefBmøde14.1.2020
Afbud fra Tommy og Morten
Dagsorden

Valg af ordstyrer og referent

-Formanden på begge

Generalforsamling
-på valg er; Claus(n.formand), Bjarne (2.bmedlem), Helle (supp)
samt Morten (revisor). Morten modtager ikke genvalg – har ikke længere mc.
Claus, Bjarne og Helle genopstiller.  Som revisor
foreslår B Peiter S Larsen på posten. Mads J har tilbudt sig som dirigent.
-GFS. Alle er indbudt til spisning kl.13 med start for GFS kl.14

Klubtur
-Efter en snak enedes B med at vores klubtur i år går til Alebo Pensionat
i Sverige ved Unnaryd  ca. 150 km fra H.borg.  Datoer bliver en  tor-søn enten
i uge 37 eller 38. Formanden er på turen.

Eventuelt
-Næste år fylder klubben 20 år. Lidt løst snak om afholdelse som der arbejdes videre
med.
-Forslag fra Topper om max tidsfrist som gratist på vores ture, der efter medlemstvang.
Bred enighed om dette dog havde Bjarne sine betænkeligheder.


NMCBmøde22.10.19.

Hos Claus Olsen
Fremmødte; formanden, Topper, Bjarne, Helle og Claus
Dagsorden:

 • Valg af ref og ordstyrer
  Formanden
 • Snak om sæsonen
  En god sæson som trods regn bød på ca 6.000 km og alligevel få aflysninger
  Formanden vil komme med længere ture næste sæson eks. som madpakketure.
  En rigtig god Sønderborg-tur i god stemning. Tak til Grill-Jesper for en fin dagstur i det tyske.
  STOR tak til Bjarne for hans populære onsdagsture – Keep It Up, Bjarne
 • Planlægning af vinteren og generalforsamling
  - Julegløgg er søndag den 24.11. kl.13 Alm bankospil (5 spil)og am. Lotteri. (3 farver)Am Lot er indsamling til donation.  Indkøbsliste udsendes
  - Generalforsamling er søndag den 26.1. kl.13. Indkaldelse udsendes start december. 
  - Klubhygge i Veksø 1.3. Jeg tænker indslag/foredrag..
  - Årlig bowledyst den 25.3. IKKE Ballerup/Formanden
  - 3.4. Bakkeåbning
  - Gocartdysten den21.4./Claus
  - Endvidere besøg(gratis) til verdens største dieselmotor i Sydhavnen. Dato kommer..

Eventuelt
Ingen indslag under dette emne

Referat fra bestyrelsesmøde den 4.6.2019

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer og referent
  Formanden
 2. Fastsættelse af dato for O-løb og opgaver med dette samt andre aktiviteter
  *O-løb – dato er ændret til søndag den 25.8. Årsagen er at Vlado fra Politijagt har
  takket ja til vores invitation om at besøge NMC, og denne dato var den eneste hvor
  han kunne.
  *Topper er på opgaven med at lave tur.
  *Der serveres brunch som Henrik, Helle og Birte står for. Henrik køber ind – også præmier.
  *Efter O-løbsturen serveres kaffe og kage til arrangementet med Vlado.
  * Der køres RWH til Julemærkehjemmet i Roskilde lørdag den 31.9. kl.9.45. Vi donerer der kr. 1100,- til RWH fra klubben.
  *Bakkelukning er søndag den 8.9.
 3. Klubtur
  Vi har valgt Sønderborg Vandrerhjem med ankomst fredag den 13.9. og afgang der fra mandag
  den 16.9. Pga skoler kan vi kun få de dage! Der er bestilt 11 2-mands værelser. Priser og andet
  udsendes snarest.  Der kan IKKE bookes før info er udsendt!
 4. Eventuelt
  intet under punktet

  Formanden

RefNMCbmøde22.1.19.

Dagsorden:

Valg af referent og ordstyrer
Formanden

Feedback på generalforsamlingen
Stort plus på Brunchen. Godt fremmøde.
Velkommen til Morten som revisor

Kommende arrangementer
Bowling den 6.2. i Ballerup – info er udsendt
Dieselhouse den 3.3. Info er udsendt
Gokart den 6.2. Info udsendes
Bakkeåbning den 12.4.

Eventuelt
Riders With Heart arr den. 3.6.
Julemærkehjem i Ros den 31.8.
Klistermærker – bestilles af Formanden

Formanden den 24.1.2019

Referat fra NMC´s Generalforsamling 2019

            Dagsorden;

.          Valg af dirigent og referent
Morten Christiansen blev valgt som dirigent, og formanden som referent.
·          Godkendelse af dagsorden
Dirigenten kunne konstatere at indkaldelsen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne.
·          Formandens beretning
Formanden fremlagde sin beretning for året der var gået som blev godkendt uden bemærkninger. Beretningen lægges ud på hjemmesiden under Referater.
·          Forelæggelse af revideret regnskab
Kasseren fremlagde årets regnskab som efter gennemgang blev vedtaget. Ønskes der gennemsyn af regnskabet, kan en kopi rekvireres ved henvendelse til kasseren.  
·          Behandling af indkomne forslag
Formanden havde ikke inden for det af vedtægterne fastsatte varsel modtaget nogen forslag. Formanden konstaterede ud fra dette at medlemmerne var tilfredse med klubben og bestyrelsens virke.
·          Kontingentfastsættelse for det kommende år
Formanden kunne qua kasserens flotte fremlagte regnskab konstatere at klubben har en sund og god økonomi som ved denne generalforsamling ikke gav anledning til kontingentforhøjelse. Kontingentet fortsætter i 2019 med 200,-
·          Valg af tillidsposter
(kun betalende medlemmer har stemmeret)

Bestyrelsen vælges for en 2 årig periode ad gangen, således at formand, kasserer og et bestyrelsesmedlem (1. bestyrelsesmedlem) er på valg på ulige årstal - og næstformand og et bestyrelsesmedlem (2. bestyrelsesmedlem) er på valg på lige årstal. Revisor og suppleant vælges for 1 år ad gangen.
Både formanden, kasseren og 1. bestyrelsesmedlem modtog genvalg og valgtes uden modkandidater. Suppleanten blev genvalg og vores revisor valgte ikke at genopstille. Formanden takkede revisorens for hans indsats gennem en årrække og på indstilling fra bestyrelsen valgtes Morten Christiansen til denne post uden modkandidater.     
.          Eventuelt      
(her kan ikke foretages vedtægtsændringer)
-Formanden orienterede om vinterens arrangementer.
-Jesper Heines Christensen lagde en tur til Harzen i Påsken – ønsker man at deltage kontaktes JHC om dette.

Generalforsamlingen afsluttedes med at formanden takkede forsamlingen for god ro og orden samt dirigenten for hans indsats.

Formanden, den 7.1.2019.

Generalforsamling 2019

Nye medlemmer har fundet vej til vores klub og heldigvis synes det at de fleste er faldet godt til – vi ser dem igen efter første besøg, hvilket jeg tolker som et godt tegn. Min tanke har altid været vigtigheden i at vi også skal være et rart socialt sted at møde frem til og man skal føle sig velkommen.  Vi ER en flok i den modne alder som har fået ”racet af” og nu i stedet nyder vejene i et mere behersket tempo og de små kaffesteder som dette skønne land byder på.

Formandens Beretning

Ærede medlemmer.
Nordsjællands MC Club blev dannet den 6.6.2001 og der ved er det min formandsberetning nummer18 -  så vidt mine regnekundskaber rækker..
Som altid er det en fornøjelse at fortælle kort om året der gik. Vi er kommet gennem et år uden grimme uheld, med gode ture og altid i den skønne sjove stemning. Som formand må man høre for mangt og meget og heldigvis det meste med den muntre undertone.
Sæsonen starter som altid ved bakkeåbningen – i år den 12.4. – og sæson 2018 har nok været den bedste sæson som jeg kan huske. 28 søndagsture blev gennemført og to blev aflyst – pga. af varmen. Dette har vi aldrig oplevet før og vejret skal ikke høre for noget hvis sæson 2019 bliver den samme..
Turene har dels været til kendte steder, andre har været til nye som Røsnæs Fyr (tak til Benny for in-put), Kudskehuset  (tak til Bjarne)og Bromølle Kro. (tak til Landmand søger Kærlighed) Jo, turinspiration kan komme mange steder fra.
Bjarne er vores mand på onsdagsturene og her skal han have tak for en stor indsat, samtidigt med han også har afløst mig på søndagsturene. Bjarne har kørt xx onsdagsture og dette med rigtigt pænt fremmøde hver gang.
Vi har haft to Sverigesture – en til Kullaberg og en til Karsefors dæmningen ved Ysby. Begge heldagsture med flot fremmøde..
Vores forlængede klubtur gik til den altid sprudlende Carsten på det skønne Dannevirke i Slesvig.  Desværre kunne vejret have været bedre, men trods alt blev det til en rigtig sjov lang weekend der nede.
Vi har efterhånden været på hvert et sted på Sjælland. Har i besøgt steder/seværdigheder i syntes kunne være en tur for os alle, så mail mig meget gerne om det..
Vi har forsøgt os med at starte andre steder fra – eks. Roskilde Havn og Køge. I denne sæson vil alle søndagsturene starte fra tanken på Frederikssundsvej.  Vores tanke var at vi ville nå ”længere” ture med andet startsted. Jeg og bestyrelsen ønsker at holde fast i vores ”hjemsted” på tanken som associeres med NMC og så må turene tage det lidt mere tid. Der kan dog stadig være ændrede starttider ifb. med længere dagsture.
Flere har i sæsonen været gode til at lægge deres ”egne” ture ud på vores Facebookside for at køre disse på andre dage end søndage og onsdag – typisk som lørdagsture.  Der synes en fin opbakning til dette som også giver in-put til både søn og onsdagsture.  Fortsæt endelig dette gode initiativ.


Bestyrelsen har stadig et godt samarbejde og støtter op om hinanden og vores arrangementer. Vores møder foregår altid hos Claus i Veksø som ligger mest ”neutralt for os alle. Tak til Claus og Ghita for at lægge hus og ostemadder til..
Klubben skal bære sig selv økonomisk med et lille overskud. Politikken har altid været at klubkontingentet skal komme medlemmerne tilgode – dels ved giudede ture rundt i landet, dels ved frivilligt indsats fra bestyrelsen - samt masser af kaffe og diverse.. (spiseligt)
En stor tak til bestyrelsen for jeres indsats..
I år er formanden,(Henrik) kasseren (Tommy) og 1. bestyrelsesmedlem (Topper)på valg – alle modtager genvalg. Endvidere er både suppleant og revisor på valg som vedtægterne foreskriver disse skal være hvert år. Suppleanten (Helle) modtager genvalg, hvor i mod vores Revisor Dennis ikke modtager genvalg. Jeg takker Dennis for hans indsats gennem en årrække og håber vi stadig ser ham på vores ture..
Økonomien vil vi komme nærmere ind på under regnskabet..

Som jeg startede vil jeg også slutte;
Vi er kommet gennem sæsonen uden grimme uheld,  med gode ture i den altid skønne sjove stemning.
Jeg håber at den nye sæson byder på det samme og takker her ved jer alle for at være de skønne mennesker I er med ordene;
Husk at I er klubben..

En taknemmelig og glad formand

Veksø, den 6.1.2019.

Bestyrelsesmøde den 18.12.2017

hos Claus Olsen

Afbud fra;

Dennis og Tommy

Dagsorden:

Valg af referent og ordstyrer

Formanden

Generalforsamlingen

-Der indkøbes til brunch fra kl.11-12.30. - formanden udsender indkøbsseddel.

-Vi mødes kl.9 i Veksø den 6.1.2019

-Morten Kristiansen er dirigent og får tilsendt relevant materiale.

-Formanden, kassereren, 1. bestyrelsesmedlem(Topper) samt suppleanten og revisoren er på valg.

-Revisoren (Dennis) modtager ikke genvalg.

-Bestyrelsen har 3 uger før generalforsamlingen ikke modtaget forslag.

Eventuelt
Intet til dette punkt

Formanden 19.12.2019

Bestyrelsesmøde den 30.10.2018

Dagsorden:

 1. 1.       Valg af ordstyrer og referent
  Formanden
 2. 2.       Vinterens arrangementer
  -Julegløgg den 25.11. i Veksø med omvendt banko/Am. lotteri.
  Banko med 5 spil Am lot 3 præmier i 2 spil 5,- pr.lod til Riders with heart.
  Formanden udsender indkøbsseddel.
  -Generalforsamling den 6.1. eller 27.1. – Claus undersøger. Den bydes
  på brunch fra 11-12.30 der efter Genfs fra kl.12.30. Henrik + Helle laver
  brunchen. Genf.s indkaldelse udsendes sidst i dec.
  B.møde den 2.1. ifbm genfs. Formmand, 1. b.medlem og supp modtager genvalg.
  Mangler svar fra kasserer og revisor.
  -Bowling: Topper står for arr. den 6.2. 18-19 + spisning
  -Gocart: Claus står for arr den 6.3. 18-19+spisning
  -Bakkeåbning er den 12.4.
  -Stor Motor- besøg står formanden for – dato kommer snarest.
 3. 3.       Eventuelt
  Klubhygge sløjfes pga. vinterens arrangementer som vi gerne vil trække flere til.
  Alle ture i ny sæson starter fra tanken

Hermed referat fra bestyrelsesmødet

TIRSDAG den 14.8.2018 hos Claus Olsen.

Fremmødte; Henrik, Claus, Helle og Bjarne
Afbud fra; Tommy, Dennis og Topper

Dagsorden

 1. Valg af referent og ordstyrer
  Formanden
 2. O-løb og andre tiltag for resten af sæsonen - fastsætte dato for O-løb, Julegløgg og generalforsamling
  O-løbet bliver den 16.9.med start i Stenløse og slut i Veksø. Topper laver turen med opgaver. Niels leverer grill
  med en af hans drenge som kommer ud og grille for os - tilbud på vej.
  Julegløgg bliver den 25.11. i Veksø og generalforsamling den 20.1. 
  Nærmere udsendes snarest omkring O-løbet.
 3. Eventuelt:
  Jeg har sendt blomster til 3 medlemmer som har været/er kritisk syge (Cancer) 
  Der arrangeres igen i år besøg hos Region H Akutberedsskab onsdag den 3.10.2018 kl.17 i Ballerup.
  Bakkelukning er den søndag 9.9. 

Hilsen
FormandenNMC b.møde tirsdag den 20.2.2018

Bestyrelsesmøde  afholdt hos Claus Olsen
Afbud fra Dennis
Dagsorden:

Valg af dirigent og referent:
Formanden

Evaluering af generalforsamlingen 2018:
Flot fremmøde i den sædvanlige gode stemning. God mad igen fra Niels.
Alle på valg blev genvalg.

Sidste vinterarrangementer og planer for sæsonens ture og donation:
Vi mangler bowlingdysten, mc-messetur  samt klubhygge den 11.marts før bakkeåbning den 23.3.
Bjarne og Henrik tager en turplanlægger-aften for sæsonens første ture.
Formanden arbejder på klubturen for info/tilmeldinger.
Donation i år til Nimbusmuseet i anledning for dette års 100 års jubilæum – museet er drevet af en privatmand på Fyn(Horsens) med samlet klubtur til museet.
Topper står for tur til Orø samt ”Tranetur” til Sverige

Eventuelt:
Tommy undersøger omkring et ”betalingsmodul” som underside til vore hjemmeside.
Formanden undersøger qua den større efterspørgsel omkring MobilPay til klubben.

Formanden

Referat fra NMC Generalforsamling 2018
Søndag den 28.1.2018 kl.13-16
På adressen; Veksø Bygade 19, 3670 Veksø

Fremmødte.: 36 personer

 Dagsorden;

.          Valg af dirigent og referent
Formanden bød velkommen og glædede sig over det – så vidt han kunne huske –rekord store
fremmøde. Her efter  indstillede han på bestyrelsens vegne Morten Christiansen som dirigent og sig selv som referent. Uden modkandidater valgtes begge.
·          Godkendelse af dagsorden
Morten takkede for valget og konstaterede at både indkaldelsen og dagsordenen var overholdt ifølge vedtægterne.
·          Formandens beretning
Formanden fremlagde sin beretning for året der gik. Talen indeholdt bl.a; ingen uheld som han tilskrev vores gode kørereglement, lidt om turene og hvor disse bl.a. var gået til og overækte Bjarne et gavekort som tak for hans onsdagsture, lidt om kørestilen for den nye sæson, bestyrelsens gode arbejde og roste klubbens økonomi. Beretningen vedtoges uden bemærkninger. (Beretningen kan rekvireres hos formanden)
·          Forelæggelse af revideret regnskab
Kasseren fremlagde et revideret regnskab som dels udviste balance og et pænt overskud som overføres til 2018 regnskabet. Af regnskabet kan læses at ca. 90% af  klubbens budget kanaliseres tilbage til medlemmerne i form af mad, kaffe, kage, gaver, drikkevarer m.m., hvilket må siges af leve op til klubbens politik om at medlemmerne skal have glæde af deres kontingent. (Regnskabet kan rekvireres hos kasseren)
·          Behandling af indkomne forslag
Formanden kunne konstatere at der ikke var indkommet nogen forslag – dette tolker han at medlemmerne må være tilfredse med klubbens drift.
·          Kontingentfastsættelse for det kommende år
Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen at de nuværende kontingentbidrag holdes på samme i det klubbens flotte regnskab ikke gav anledning til ændring.
·          Valg af tillidsposter
På valg var næstformand, 2. bestyrelsesmedlem, suppleant og revisor – alle modtog genvalg uden modkandidater.

 • Eventuelt

  -Formanden redegjorde for vinterens arrangementer samt klubbens weekendtur.
  -Hvis turaflysning lægges det ud samme dag på hj.side/FB side – helst morgen på  søndagsturene.
  -Kasseren bad medlemmerne huske deres navn ved indbetaling af kontingent.
  -Kasseren undersøger muligheden for at kunne betale kontingent via MobilePay
  -Formanden takkede forsamling for god ro og orden samt en tak til dirigenten og
  hans vellykkede debut.

 Formanden den 31.1.2018

NMC referat af bestyrelsesmøde den 10.10.2017.

Fremmødte; Henrik, Claus, Helle og Bjarne

Dagsorden:

Valg af referent og ordstyrer
Henrik

Evaluering af sæsonen:
Generelt pæn tilslutning. Desværre mange aflyste ture pga vejret. Helst undgår steder med entré. O-løb:rigtig god rute/opgaver, hyggelig god dag til trods for en del No-Shows. Am lotteri gav 876,-

Fastsættelse af datoer for vinterarrangementer:
Søndag den 26.11 – Gløgghygge
Generalforsamling 28.1.2018
Bowling den 21.2.
Klubhygge den 11.3.
Bakkeåbning den 23.3.

Eventuelt:

Overført til klubkonto 876,- fra Am.lotteri
På generalforsamling en snak om vores ture
Formanden arrangerer Manøvrekursus i NMC-regi


Formanden
16.10.2017

NMC
Referat af bestyrelsesmøde den 11.7.2017

Hos Claus Olsen
Tilstede; Henrik, Claus, Dennis, Bjarne og Helle
Afbud fra; Topper og Tommy

Dagsorden:

Valg af referent og ordstyrer
Henrik

O-løb den 3.9.
Niels Slagter levere maden/Grill
Helle køber lodder og  9 præmier til am. Lotteri/ 3 farver – betales kontant 5,-/lod/mobilePay til Henrik
Overkuddet doneres til MC-museet
Henrik udsender indkøbsseddel
Topper er på ruten/opgaverne

Up-date på søndags og onsdagsturene
God tilbagemelding fra medlemmerne – vi har forsøgt os med lidt længere søndagsture.
Bedre med at vente med at køre ud fra kryds til der er samling
Måske noget mobil-kommunikation

Eventuelt
God Bornholmertur – igen god sjov hyggelig stemning på et godt vandrerhjem
Næste års klubtur: Silkeborg Vandrerhjem(?)
Tur til Skjold.Sporvognsmuseum
Egeskov            13.8.
O-løb                  3.9
Sverigestur      17.9

Henrik
12.7.2017

NMC Best.møde den 27.2.2017

REFERAT

Mødet blev holdt hos Claus Olsen

Tilstede; Formanden, Topper, Claus, Tommy, Helle og Bjarne

Dagsorden:

Valg af referent og ordstyrer
Formanden

Evaluering af Generalforsamlingen
Igen en god gen.forsamling i den gode og hyggelige ånd. God mad fra Niels.

Kommende arrangementer og turudvalgsmøde
Vi mangler kun for vintersæsonen klubhygge den 19.3. og Bakkeåbning den 30.3.
Formanden indkalder snarest til turudvalgsmøde med Bjarne og Topper

Tourstart-kursus
Afholdes i Veksø-der findes en dato i start af april. Formanden og Bjarne primus motorer på det.
Info udsendes ASAP

Status på Bornholm-tur
Mange tilmeldinger – kun 2 værelser tilbage. Info udsendes løbende.

Eventuelt
Helle foreslog til til Sally´s Diner på Roskildevej/Albertslund/spisning
Topper snakker med sin svoger om køreteknisk kursus kun for NMC da han er kørerlærer.
Tommy undersøger med T-shirtsalg via hjemmeside i netshop-regi m.m.

Formanden 28.2.2017.

NMC Generalforsamling 2017
Søndag den 22.1.2017

 Referat

Valg af referent og dirigent
Bestyrelsen foreslog Finn Agathon (FA)som blev valgt uden modkandidat

Godkendelse af dagsorden
FA kunne konstatere at den var udsendt ihh. til vedtægterne. Fremmødte var 34 medlemmer.

Formandens Beretning
Formanden fremlagde sin beretning som blev vedtaget uden bemærkninger

Forelæggelse af revideret regnskab
Kasseren fremlagde og gennemgik et revideret regnskab for 2016. Han kunne konstatere både balance og et meget fint budget/regnskab. Regnskabet blev godkendt af forsamlingen.

Behandling af indkomne forslag
Formanden havde fremlagt et forslag som blot omhandlede formalia i vedtægterne i det sætningen; Foreningens postadresse er hos den til enhver tid siddende formand, som også tegner foreningen  blev flyttet fra §1 til §6

Kontingentfastsættelse for det kommende år
Bestyrelsen fandt - qua det pæne regnskab for 2016, ingen grund til at ændre det nuværende kontingentniveau på 200,- årligt.

Valg af tillidsposter
På valg var Formanden, Kasserer, 1. bestyrelsesmedlem samt suppleant og revisor.
Alle modtog genvalg uden modkandidater.

Eventuelt
Formanden  blev af Jan Lybæk (JL) spurgt til det rykkede Tourstartkursus.
Formanden svarede at dette var i planlægning til foråret.

Formanden 24.2.2017

Nordsjællands MC Club
Formandens beretning 2017

Som alle tidligere beretninger skal vi kigge tilbage på året der gik. Sæsonen startede traditionen tro ved bakkeåbning (I år torsdag den 30.marts)og inden da var vi igennem vinteren med klubaftener, bowling,(HER igen onsdag den 8.2.-husk at tilmelde jer) gløgg, motorbesøg og generalforsamlingen – lige som i dag for 16. gang i klubbens historie..
Vejrmæssigt har det været en af de bedre sæsoner med mange ture – både ved søndags og onsdagsturene. 30 ture var i planlægning og af dem fik vi kørt langt de fleste.. Turene har bl.a. gået til Kullaberg i Sverige med grill, Nordsjællands Fuglepark med frit gående små og store fritflyvende papegøjer, Teknisk Museum i Helsingør, Mc-museet i Stubbekøbing hvor vi donerede 1000,- til museets fortsatte eksistens.. Efter dette besøg havde en afstikker til det spændende Krokodille Zoo få kilometer fra Stubbekøbing hvor vi bl.a. hilste på klipperten Zobek på 5 meter og 600kg - Et spændende sted som vi besøger igen i år.. Ligeledes Sverigesturen vil igen være at finde i søndagsturskalenderen..
Til alle turene har der været rigtigt pænt fremmøde, der er kørt rigtigt pænt ifølge vores kørereglement, hvilket igen kan tilskrives at vi har været forskånet for grimme uheld – som nogle af dem vi så billeder fra på vores aften hos RegionH´s Akutberedskab..
Ud over køreoplevelser både på søndags og onsdagsturene er der altid den gode sjove stemning i blandt jer alle. Den gode stemning smitter og man er glad når man kommer hjem..
Bjarne er kommet godt ind i rollen som turleder – en rolle jeg ved han brænder for – og et meget stort tak skal tilflyde Bjarne for hans indsats - og ikke mindst hans GPS..

Vores forlængede klubtur gik til det smukke bakkede Harzen med 5 skønne dage på Dein-Hotel i Braunlage. Regnen prægede desværre turen men igen var det den gode stemning som holdt humøret oppe. Nogen fik respektfuldt prøvet nogle svævebanegrænser af og nogle fik prøvet kræfter med de hurtige løbehjul. Dog fik vi alle prøvet deres wienerschnitzler af. Vi har nu haft to følgende klubture til Harzen med regnen som tro følgesvend. Vi gearer lidt ned i år, men dog alligevel til et populært sted, hvor vi har været 2 gange før – UDEN regn: Bornholm.. Vi har ikke i skrivende stund datoer, men turen vil ligge i maj.. Der arbejdes på turen og nærmere info vil udsendes så snart vi har det på plads..

Bestyrelsen har igen haft 4 møder – igen i den gode stemning og med hjælp og opbakning til vores arrangementer. Vi har afholdt alle 4 møder hos Claus i Veksø, da han bor cirka midt i ”vores” område. Tak til Claus for at lægge hus og stue til – og tak til Ghita for at kunne udholde alt vores ævl inde fra nabostuen.. Vi håber at vi igen i året kan holde vores møder på matriklen i Veksø..
På denne generalforsamling er Formanden, Kasserer og 1. bestyrelsesmedlem på valg (Henrik, Tommy og Topper) samt suppleant og revisor som jo vælges hvert år. (Helle og Dennis)
Jeg modtager gerne genvalg og kan med glæde i stemmen fortælle at mine med-bestyrelsesmedlemmer gør det samme.
Økonomien i klubben er god med en god beholdning. Politikken er at al medlemskontingentet skal kanaliseres tilbage til medlemmerne – dette i form af kaffe, kage, mad – som i dag – præmier, og hvad der ellers hører sig til. Bestyrelsen arbejder på frivillig arbejdskraft – dog med en betalt ostemad til vores bestyrelsesmøder.. Vi har akkumulleret en mindre opsparing ud over det årlige kontingentbudget i så fald der pludselig måtte være brug for en særlig udgift for klubben.
Mere info fra kasseren under dette punkt..

Vi har igen i løbet af sæsonen fået nye medlemmer – og nogen er faldet fra..  Min mailliste tæller pt. 84 medlemmer – hvilket er et passende tal for vores klub. Tallet vil nok ændre sig lidt ned af når vi ser hvad der går ind af medlemskontingent fra februar.
Jeg har som bekendt ingen ambitioner om at være den største klub – jeg har ambitioner om at vi er en rar og hyggelig klub med det sociale aspekt i højsædet samt en masse gode oplevelser.. Ikke kun rundt på vores mc´ere – men også når vi står af disse og skal pause den.
HUSK; at DU er klubben.. Det er her du byder ind med din rare væremåde, en kæk bemærkning, en god snak og respekt for vores kørereglement. Foreninger og klubber består oftest af tre typer; dem der sjældent kommer, dem der ofte kommer og dem der altid kommer.. Det er flintrende ligegyldigt hvilken af typerne du er – her er vi alle ens med samme respekt for hinanden. HUSK ordsproget; i´m not crazy – i´m just not you..

Med disse ord håber jeg på en ny sæson med masser af gode oplevelser, gode ture, tåbelige sjove bemærkninger, godt kammeratskab og sidste men vigtigst: at ALLE kommer gennem året med sit helbred i god behold..

Tak.
Formanden
22.1.2017
 
Bestyrelsesmøde den 9.1.17.
hos Claus Olsen

Fremmødte; Henrik J, Topper, Claus, Bjarne, Tommy og Dennis
Med afbud; Helle

Dagsorden

Ordstyrer/Referent
Henrik

Gennemgang af Generalforsamlingen
Finn A som dirigent. Alle på valg modtager genvalg (mangler dog svar fra Helle)

Spisning og indkøb
Niels (slagteren) har givet tilbud på Skinke/roastbeef-buffet til max. 2000,-/30 pers.
Bestyrelsen har sagt ja til dette. Formanden handler det sidste ind.

Mødetid på dagen
Bestyrelsen mødes i Veksø kl.12

Eventuelt
Ingen emner

Formanden
10.1.2017

Nordsjællands MC Club

Referat fra bestyrelsesmøde den 30.8.2016 hos Claus Olsen
Tilstede: Henrik, Helle, Claus, Bjarne og Topper
Fraværende: Tommy og Dennis

Dagsorden;

Valg af referent og ordstyrer:
Formanden tog sig af dette..

O-løbet;
Niels F har givet tilbud på levering af mad til grillen – vi har accepteret hans tilbud. Helle sørger for bestilling af kage. Topper laver kort med spørgsmål og Henrik handler ind..
Mål for O-løb er Krostuen i Veksø hvor vi efterfølgende holder grill m.m.

Ture for resten af sæsonen:
Vi kører blot turene færdigt som ind til nu. Sverigesturen er den 17.9. og sidste tur er midt oktober..

Vinterarrangementer:
Henrik finder datoer for de sædvanlige arrangementer – et par ekstra er i støbeskeen. 
Henrik lægger en føler ud for GPS-kursus – dette skyder vi til foråret.
Datoer/arrangementer udsendes snarest..

Eventuelt:
Som tak for lån af tanken som startsted donerer vi 3 fl. Vin til tankbestyrer/Forpagter.

Formanden 3.9.2016.

Referat fra
bestyrelsesmøde den 23.2.2016

Tilstede; Henrik, Claus, Topper, Helle og Bjarne

Dagsorden:

Valg af referent og ordstyrer                 
Henrik påtog sig begge..

Gennemgang af generalforsamlingen
Henrik synes den var foregået i den sædvanlige gode ånd med god mad og stemning.
Flot fremmøde og i øvrigt velkommen til vore to nye medlemmer; Helle Hallestad
(supp) og Bjarne Bronke (1.B.medlem)

Planer for sæsonen, ture etc..
Vi gennemgik lidt forskellige ture og idéer. Ture frem til den 24.4. er lagt ud til hhv. Hnerik, Topper og Bjarne som tager dem på skift. Turene lægges op på hjemmesiden..

Samtaleanlæg
På foranledning fra generalforsamlingen havde vi en snak om samtaleanlæg, idet 1-2 var faldet fra på et par ture. Inden vi kaster os ud i nyt samtaleanlæg/mobilabb, prøver vi først med ”sæt-af” metoden. Endvidere SKAL der orienteres om vores kørsel inden turstart. Kommer man for langt bagud i rækken, mister vi hinanden. Turleder skal have disse længere frem i rækken..
Dette gennemgås på næste klubhygge..

Eventuelt
Her var ingen emner til diskussion

Formanden
25.2.2016


NMC Generalforsamling 2016 - Referat

Dagsorden;

.          Valg af dirigent og referent
Bestyrelsen indstillede Finn Agathon som blev enstemmigt valgt.
Formanden tog referat

·          Godkendelse af dagsorden

Dirigenten kunne fastslå at indkaldelsen var udsendt pr den 17.12.2015 og var derfor lovligt varslet iflg vedtægterne
·          Formandens beretning
Formanden fremlagde sin beretning som blev vedtaget uden kommentarer
·          Forelæggelse af revideret regnskab
Kassereren fremlagde årets regnskab og begrundede de enkelte poster. Regnskabet var i balance og dette blev vedtaget af generalforsamlingen. (dette kan rekvireres ved henvendelse til kassereren)  
·          Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen havde ikke modtaget nogle forslag og Formanden drog den konklusion at medlemmerne var tilfredse med driften af klubbens vedtægter.
·          Kontingentfastsættelse for det kommende år
På bestyrelsens vegne kunne Formanden fortælle at klubbens økonomi var i en så tilfredsstillende tilstand, at der ikke var grundlag for en kontingentforhøjelse
·          Valg af tillidsposter. 
På valg var Næstformand, Kasserer, 2. Bestyrelsesmedlem, Suppleant og Revisor; Både Næstformand, (Claus Olsen) Kasserer (Tommy Andersen) og Revisor (Dennis Taaning) modtog genvalg og blev valgt. Posten som 2. bestyrelsesmedlem var vaccant og her indstillede bestyrelsen Bjarne Bronke til posten som blev enstemmigt valgt. Som Suppleant trådte Torben Hansen tilbage og her valgtes Helle Hallestad til posten.
.          Eventuelt

Der var snak om hvad man kunne gøre for at forbedre kommunikationen mellem turleder og bagmand i det der havde været et par ”tabte” i løbet af sæsonen. Formanden foreslog at man i bestyrelsen tog dette op for videre bearbejdning.

   Formanden bad forsamling om tilladelse til at donere kr. 1000,- til Stubbekøbing MC Museum i det dette ikke længere modtager kommunal støtte. Frem over drives dette af frivillig arbejdskraft og der er derfor foranstaltet en landsdækkende indsamling. Formanden argumenterede, at dels er dette et godt udflugts/turmål, dels for vigtigheden for at bevare vores mc-kulturarv. Forsamlingen vedtog at donere pengene ved en tur til museet i foråret..
   
32 personer var mødt op til generalforsamlingen, hvilket næste udgjorde 50% af klubbens medlemmer..

Formanden
2.2.201632 personer var mødt op til generalforsamlingen, hvilket næste udgjorde 50% af klubbens medlemmer..

Formanden
2.2.2016

REFERAT

NMC Bestyrelsesmøde den 20.10.2015 afholdt hos Claus Olsen

Tilstede: Henrik, Claus,Topper og Tommy
Afbud; Torben og Dennis

 Dagsorden

1.      Valg af referent og ordstyrer:          

  Henrik påtog sig opgaven

2.      Gennemgang af sæsonen:                

 Igen både onsdags og søndagsture som måtte aflyses pga vejret.  Bjarne Bronke har taget opgaven som turleder når vi ikke har kunne – ros til ham for det gode arbejde og de spændende ture. Vi nåede alligevel en Sverigestur til Kullen trods regnen. Klubturen gik til Harzen og her arbejder formanden videre med en lignende tur næste sæson. O-løb nåede vi ikke desværre.. ingen grimme styrt men mindre nedlæggelser uden alvorlige følger..

 3. Fastlæggelse af klubmøder og generalforsamling:

12.12. Gløgg og julebanko kl.13 – best. møder kl.12
31.01. Generalforsamling med spisning kl.13 – best. møder kl.12
06.02. Vi besøger verdens største dieselmotor
10.02. Bowling –  info følger – bowling fra kl.18 der efter               spisning/betalingsarrangement/Henrik
21.02. Klubhygge kl.13-16 med kaffe og kage  best. møder kl.12
13.03. Klubhygge med kaffe og kage+ info om ny sæson kl.13 – best. møder kl.12
17.03. Bakkeåbning - Afgang fra tanken kl.17.15 hvis vejr er ok

 Endvidere mulig fælles biotur/ny James Bond film med spisning og gokarttur med stegt flæsk etc..

 4.  Eventuelt:

 Ad.1. På baggrund af det konkursramte Stubbekøbing MC Museum foreslog formanden at der fra klubben gives en donation på kr. 1000,- til den indsamling som er foranstaltet fra LollandFalster Veteran Klub. (der er ved at blive samlet kr. 100.000,- sammen for at kunne drive museet i 2016, her efter vil det drives qua frivillig arbejdskraft.  Dette indstilles til bevilling fra generalforsamlingen. MC-museet er vores ”kulturarv” og rummer mange historiske maskiner som vi har en forpligtelse til at bevare og kunne fremvise for eftertiden. Endvidere er det der af et ”forpligtende ” udflugtsmål for den danske mc verden – formanden 

På foranledning fra Topper og Claus forsøger vi at iværksætte yderligere en indsamling fra klubben + andre klubber med afsluttende kørsel til Stubbekøbing i foråret for aflevering af det indsamlede + en evt donation fra klubben. Henrik kontakter Lolland-Falster Veteran Klub for yderligere info.
Ad.2. Bestyrelsen indstiller Bjarne Bronke til at besætte posten som 2. bestyrelsesmedlem – pt. vaccant. Begrundelsen er at vi ønsker at trække mere på Bjarne som turleder/afløser, og der af er det en naturlig udløber at han oppebærer en bestyrelsespost. Torben Hansen ønsker ikke at genopstille som suppleant.. Henrik forsøger at finde en dirigent til generalforsamlingen.
Ad.3. Henrik kontakter Bacca for priser på klublistermærker

Formanden, den 21.10.2015

Referat af bestyrelsesmøde hos Claus Olsen
den 3.3.2015

Tilstede; Henrik (HJ) Erik Topper(EL) Claus (CO)
Fraværende; Torben, Tommy og Dennis

Valg af dirigent og referent
Formanden tog begge opgaver

Generalforsamlingen – evaluering
Ingen ændring i bestyrelse eller kontingent. God stemning og en tak til Tina for at
tagedirigentposten –vi håber vi kan trække på hende igen.

Forårets ture og turstruktur
Stilen med kun at annoncere ”almindelige” søndagsture 2-3 uger frem fortsættes.
Der trækkes på Bjarne Bronke som turleder. Turen til Langeland informeres når vi ved mere.

Eventuelt
Klubhygge den 14.3. – der er sendt info ud
Bakkeåbning den 26.3. fra tanken

Formanden
7.3.15. 

Referat fra NMC generalforsamling 2015

Valg af dirigent og referent
Tina Sjælland valgtes som dirigent og formanden som referent. Der taltes 35 som fremmødte.

Godkendelse af dagsorden
Efter som indkaldelsen var udsendt i god tid iflg vedtægter blev dagsorden godkendt.

Formandens beretning
Blev godkendt uden bemærkninger.

Forelæggelse af revideret regnskab
Kasserer Tommy fremlagde et revideret regnskab som blev godkendt. Indestående på
klubkontoen var pr. 31.12.2014 kr;    14.182,25

Behandling af indkomne forslag
Formanden kunne meddele at der ikke var indkommet nogle forslag og derfor betragter
klubbens vedtægter som fornuftigt fungerende.

Kontingentfastsættelse for det kommende år
Bestyrelsen har besluttet qua det ovenstående regnskab at bibeholde et årskontingent på kr; 200,- pr. medlem.
·         
Valg af tillidsposter (kun betalende medlemmer har stemmeret)
(Valg af bestyrelse, revisor og suppleanter)
Bestyrelsen vælges for en 2 årig periode ad gangen, således at formand, kasserer og et bestyrelsesmedlem (1. bestyrelsesmedlem) er på valg på ulige årstal og næstformand og et bestyrelsesmedlem (2. bestyrelsesmedlem) er på valg på lige årstal. Revisor og suppleant vælges for 1 år ad gangen.
Formand, 1. bestyrelsesmedlem, kasserer, revisor og suppleant modtag genvalg. Suppleanten dog in absentia.

Eventuelt
Formanden havde en kort omtale af arrangementerne for bowling den 24.2., tur til Dieselhouse den 15.2 samt klubhyggen den 14.3.
Endvidere en præsentation af klubben nye t-shirts.

Formanden
25.2.2015

Formanden, den 23.2.2014.

_________________________________________________________________

Referat fra generalforsamling søndag den 26.1.2014

Generalforsamlingen blev afholdt i Ørnebjergklubben, Irisvej 11, 3650 Ølstykke kl.13
Tilstede var 26 personer

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 • Valg af dirigent og referent
 • Godkendelse af dagsorden
 • Formandens beretning
 • Forelæggelse af regnskab 2013
 • Behandling af indkomne forslag
 • Kontingentfastsættelse for det komne år
 • Valg af tillidsposter; næstformand, 2. best.medlem, revisor og suppleant samt ekstraordinært konsitueret kasserer.
 • Eventuelt

Valg af dirigent og referent
Her valgtes hhv Finn Agathon (FA)som dirigent og formanden (HJ)påtog sig referentopgaven

Godkendelsen af dagsorden
FA kunne konstatere at generalforsamlingsvarsel var udsendt den 26.1.22013 og denne derved var lovligt indkaldt iflg vedtægterne. Endvidere var dagsorden i indkaldelsen som vedtægterne foreskriver.

Formandens beretning
(kan rekvireres af formanden hvis ønskes)
Lidt snak om vores kolonnekørsel; John Linge(JL)var inde på forsøg med ”sæt-af”-metoden. HJ fortalte at man i lubben havde afprøvet dette et par gange – begge gange med dårlig erfaring som følge idet et par stykker ikke forstod systemet og man derved havde tabt nogle. HJ synes ikke om idéen men vil hellere holde sig til den kendte metode med radio/mobilkontakt. Lidt snak hvorefter bestyrelsen pålagde sig at arbejde videre med en løsning.
Beretningen blev godkendt.

Forelæggelse af regnskab 2013
HJ havde overtaget dette idet Hans-Henrik Kjærgaard var trådt tilbage(se beretning) og fremlagde dette for forsamlingen med tilhørende bemærkninger. Revisor Dennis Taaning(DT) havde in den revideret regnskabet og godkendt dette. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Behandling af indkomne forslag
HJ havde fremsat forslag til vedtægternes paragraf 3; Foreningens Økonomi – hvor pasusen; Endvidere kan bestyrelsen eller turleder ikke drages til ansvar for eventuelle bødeforlæg, herunder fartbøder, parkeringsbøder m.v. skulle indsættes.(se yderligere vedtægterne på hjemmesiden/Vedtægter) Forslaget blev vedtaget  uden bemærkninger.

Kontingentfastsættelse for det kommende år
HJ fortalte at klubbens økonomi hviler pt i sig selv med en mindre opsparet egenkapital, så på dette grundlag ser bestyrelsen ingen grund til en kontingentregulering.

Valg af tillidsposter
Claus Olsen blev valgt på posten son næstformand, Tonni Hansen blev valgt på posten som 2. bestyrelsesmedlem, som revisor blev Dennis Taaning genvalgt og Torben Hansen blev genvalgt på suppleantposten. Endvidere blev Tommy Andersen valgt som konstitueret kasserer ind til ordinært kasserervalg i 2015.

Eventuelt
- Jan Lybæk (JL) bad om navne på disse som er på valg ved generalforsamlingen, indkomne forslag samt regnskab blev udsendt til medlemmerne således at disse er  medlemmerne bekendt inden generalforsamlingen. Dette er taget til efterretning af bestyrelsen.
- JL gjorde opmærksom på at turlederen ind i mellem holder en for hurtig fart ved kørsel i byzoner. Dette er taget til efterretning i bestyrelsen
- Claus Olsen gjorde ”reklame” for den tur han arrangerer til Le Mans i juni

Dirigenten takkede for god ro og orden og gav derefter ordet til formanden for en afsluttende bemærkning.
Formanden takkede ligeledes for god ro og orden og takkede endvidere medlemmerne for deres rare selskab og engagement i klubben.

Brøndby, den 27.1.2014.

____________________________________________________________

Referat fra NMC bestyrelsesmøde 14.1.2014

Mødet blev holdt tirsdag den 14.1.2014 kl.18.30 hos Claus Olsen i Veksø

Deltagere;
Henrik (HJ), Erik Topper (EL), Claus(CO)
Afbud; 
Dennis, Torben og Kim

Dagsorden;

 1. Generalforsamlingen
 2. Vinterarrangementer
 3. Eventuelt 

1;

*Generalforsamlingen afholdes på Ørnebjergskolen, Irisvej 11, 3650 Ølstykke. 
Indkaldelse er udsendt i hh. til vedtægter. 
*Forslag fra formanden til behandling. 
*Forslag til dirigent er Gert Nielsen
*På valg er Kim,(næstformand) Claus, (2.best.medlem)Dennis Revisor) og Torben (suppleant) Kim modtager ikke genvalg, Claus, Dennis og Torben modtager genvalg (bestyrelsen opfordrer Claus til at opstille til posten som næstformand)
*Indkøb Henrik; Frikadeller, pølser, kart.salat, ketchup, sennep, kage, vingave
  Indkøb Topper; sodavand, øl
  Indkøb Claus; kaffe, the, mælk
*Bestyrelsen mødes kl.12.30 på dagen i Ølstykke (ikke kl.12 som annonceret)
2; 
* Topper barsler med en bowlingaften, formanden kontakter Kim for Gocart – Ku ét af arrangementerne gennemføres, det andet udskydes til foråret.  Dette så vi ikke bliver ”kvalt” i arrangementer.
*Klubaften den 9.3. i Ølstykke
*Dieselhouseturen gentages – formanden arbejder på en dato

3;
Intet til behandling

Referent; formanden
Den 15.1.2014.

_______________________________________________________

 Referat

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag 19.8.2014

Hos Claus Olsen

Tilstede; Henrik J, Claus O og Erik Topper
Afbud; Torben H og Dennis T

Dagsorden:

 1. Valg af referent og ordstyrer
 2. Tonni Hansens udtrædelse af bestyrelsen
 3. Ture for resten af sæsonen
 4. Flytning og gennemgang af O-løb/Grill til søndag den 24.8.?? (på Veksø Kro)hvem gør hvad?
 5. Snak om vores kørsel (Dennis)
 6. Eventuelt

Ad.1;              Henrik Jensen

Ad.2;              HJ informerede at Tonni Hansen har pga dårligt knæ måtte sælge sin mc. Vi beklager dette især da Tonni var/er en meget vellidt person og da vedtægterne foreskriver at medlemsskab oppebæres kun ved at være indehaver af mc Således træder suppleanten TorbenH ind som konstitueret bestyrelsesmedlem frem til næste valg i januar. Vi ønsker Tonni og Anette god vind fremover og håber på gensyn.

Ad.3;              Forslag; Knuthenborg, Kullen, Nordsjællands Fuglepark, Storebælt/”Leg med mc” samt de mindre ture rundt omkring.

Ad.4;              Opgavefordeling mellem HJ, ET og CO. I år køber vi os til maden på tilbud fra Rico´s Madcircus. Der er bestilt mad til 25 personer.

Ad.5;              Underskrift på det sidste med kassereoverdragelse til Tommy A.
Søndagsturene annonceres ikke længere så langt frem – derved undgår vi ”dårligt rygte” med aflysninger.
HJ skal bestille T-shirt. Prisen sættes til 80,- T-shirt og 120,- for Polo´er. Overskuddet går til klubben/merindkøb af T-shirts m.m.

Mødet sluttede kl.21.
Tak til Claus og frue..

Formanden

Referat fra bestyrelsemøde

den 16.11.2014 hos formanden

Tilstede; HenrikJ(HJ)Erik L (EL) Torben H(TH) Claus O (CO) Tommy A(TA)
Afbud; Dennis T

Dagsorden

1                           Valg af Referent

2                           Evaluering af sæsonen

3                           Vinterens arrangementer/Generalforsamling

4                           Eventuelt

1;            -Formanden påtog sig opgaven

 2;           -En god sæson med 6 nye medlemmer. Pæn kørsel og ingen uheld.
-Da vi har måtte rykke rundt på nogle ture opslås fremover kun ture for 2-3 søndag frem på hj.siden.
-Ros for selv at tage initiativ når turledere har været forhindret.
-Formanden er ved at planlægge tur til Harzen den 3.-6.9.2014
-Topper arbejder på en forlænget weekendtur til Langeland til foråret

3;           - Julegløgg den 29.11. kl.13-16 i Veksø – med ”omvendt banko” Best mødes kl.12
-Generalforsamling den 24.1.15. i Veksø/Oste-pølsebord. Udsendes den 1.12.14.
-Februar; Gokart med spisning/TH står for arrangement + b.møde den 17.2. kl.18 hos CO
-Marts; klubmøde i Veksø den 14.3. kl.13.
-Tur til Dieselhous - HJ arrangerer

4;        -Slangerup Touring Club inviteres med til julegløgg-

-Opfølgning på T-shirts – HJ undersøger ihh til TH´s tilbud fra BACA
-Hj.sidens Gæstebog ændres til Medlemsinfo/Gæstebog

Formanden  den 17.11.2014