Vedtægter for Nordsjællands Motorcykel Club


Foreningens navn, hjemsted og formåL

 • 1. Foreningens navn er ”Nordsjællands Motorcykel Club – forkortet NMC, og er hjemmehørende i Egedal Kommune.


Formål

 • 2. Foreningens formål er, at danne faste rammer for klubinteresserede motorcyklister og varetage medlemmernes interesser for motorcykler, afholdelse af arrangementer af teknisk eller fornøjelig art, hyggelige fællesture mv. Det er kammeratskabet, der skal danne kernen for klubben.


Optagelse

 • 3. Alle motorcyklister, herunder eventuel ægtefælle / samlever, kan optages som medlem. Ét af husstandens medlemmer skal eje en lovlig indregistreret motorcykel og i øvrigt have interesse i at støtte foreningens formål overholde kørereglement, jf. hjemmesiden.


 • 4. Foreningens medlemmer må ikke bære rygmærker eller lign, der kan virke anstødelige eller provokerende. Ved overtrædelse heraf, kan bestyrelsen tildele en advarsel eller, om nødvendigt, ekskludere det pågældende medlem. Såfremt et medlem udviser en adfærd af enhver voldelig art, ved sin optræden skader foreningens omdømme eller en kørsel der er til fare for sig selv, andre medlemmer eller trafikanter - kan bestyrelsen til enhver tid ekskludere medlemmet fra foreningen efter et afholdt bestyrelsesmøde, hvor enighed herom er opnået. Ved eksklusion eller udmeldelse af foreningen, ydes der ingen økonomisk medlemsgodtgørelse.


Udmeldelse

 • 5 Udmeldelse af foreningen kan ske ved skriftlig henvendelse til ét af bestyrelsesmedlemmerne, gerne med begrundelse for den ønskede udtræden. Kontingent refunderes ikke ved udmeldelse. 


Økonomi

 • 6. Kontingent m.v. fastsættes for det følgende år på den ordinære generalforsamling i januar måned, og betales årligt forud. Såfremt kontingent ikke er indbetalt senest 30 dage efter afholdelse af generalforsamling, har bestyrelsen ret til, uden yderligere varsel, at ekskludere det pågældende medlem. Hver enkelt MC-kører betaler det årlige kontingent. Nye medlemmer betaler, i perioden 1/2-31/8, uanset indmeldelses dato, fuld kontingent. I perioden 1/9-31/1 reduceres beløbet med 50%.. Foreningens midler forvaltes af bestyrelsen med kassereren som regnskabsfører, der er ansvarlig for foreningens pengebeholdning, som primært skal bruges til at dække udgifter i forbindelse med afholdelse af arrangementer, i medlemmernes interesse. Foreningens medlemmer afholder egne udgifter i forbindelse med sin egen MC samt udgifter i forbindelse med ture.


Vedtægter for Nordsjællands Motorcykel Club Ledelse

 • 7. Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges på Generalforsamlingen som følger: I ulige år er 3 medlemmer på valg, for 2 år: Formand, Kasserer, 1. bestyrelsesmedlem Desuden er Revisor samt 1 Suppleant på valg for 1 år. I lige år, er 2 medlemmer på valg, for 2 år: Næstformand, 2. bestyrelsesmedlem. Desuden er Revisor samt 1 Suppleant på valg for 1 år. Næstformanden er samtidig foreningens sekretær. Bestyrelsen konstituerer sig selv ved frafald i valgperioden. Bestyrelsesmøder, afholdes i fornødent omfang, med minimum 3 møder årligt, og indkaldes almindeligvis af formanden. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt 3 eller flere bestyrelsesmedlemmer er til stede. Der føres referat af bestyrelsesmøderne, de underskrives af referent og formand, inden offentliggørelse på klubbens hjemmeside. Mellem generalforsamlingerne, er bestyrelsen foreningens øverste myndighed. Foreningens postadresse er hos den til enhver tid siddende formand. Regnskab, revision og løbende budgetopfølgning


Regnskabsår

 • 8. Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Revision af regnskab foretages af den af generalforsamlingen valgte revisor. Revisoren vælges for 1 år ad gangen.


Generalforsamling

 • 9. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.


 • Indkaldelse
 • 10. Den ordinære generalforsamling, afholdes i januar måned, indkaldes med mindst 4 ugers varsel og offentliggøres på foreningens hjemmeside samt ved fremsendelse af E-mail til medlemmerne. Alle indkaldelser skal indeholde en dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes med mindst 4 ugers varsel, såfremt bestyrelsen eller over 1/3 af medlemmerne ønsker det, og offentliggøres på foreningens hjemmeside samt ved fremsendelse af E-mail til alle medlemmer. Alle indkaldelser skal indeholde en dagsorden.

11. Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende dagsorden:

1. Velkommen

2. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere

3. Bestyrelsens beretning v/formand

4. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer

5. Regnskab, fremlægges

6. Budget og fastsættelse af kontingent m.v. for næste år, fremlægges til godkendelse

7. Valg til bestyrelsen, for 2 år

8. Valg af 1 suppleant, for 1 år

9. Valg af revisor, for 1 år

10. Eventuelt

Vedtægter for Nordsjællands Motorcykel Club Forslag fra medlemmer eller bestyrelse, skal fremsendes til foreningens E-mail: Formand@nmc.dk, og være bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden afholdelse af generalforsamlingen. Såfremt forslaget omfatter indtægter eller udgifter, skal dette fremgå. Forslag, regnskab og budget offentliggøres ved fremsendelse af E-mail til alle medlemmer, senest 8 dage inden afholdelse af ordinær generalforsamling. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.


 • 12. Kun betalende medlemmer har stemmeret til generalforsamlingen. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Til ændringer af foreningens vedtægter kræves en simpel flertalsafgørelse. Opløsning
 • 13. Opløsning af foreningen kræver, at mindst ⅔ af de fremmødte medlemmer stemmer herfor. Opløses foreningen, skal medlems-kartoteket destrueres og foreningens formue overgå til et velgørende humanitært formål. Formålet besluttes af bestyrelsen.


Tegning og hæftelse

 • 14. Foreningen tegnes af formanden, der kan meddele foreningens kasserer fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale forpligtelser. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den for foreningen til en hver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

Dato 24/3-2024
(Godkendt på ekstraordinær generalforsamling)


Klubbens vedtægter og generalforsamling